Ham jaise ji rahe hai koi ji ke to hayat and murat 1773